صندلی ایران در میزان فوت و بهبودی کرونا، مقایسه فرایند رشد ویروس

به گزارش تور روسیه ارزان، به گزارش خبرنگاران به نقل از پایگاه استنادی علوم دنیا اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم دنیا اسلام (ISC) گفت: اطلاعات مستخرج از سامانه نماگرکووید -19 (ISC COVID-19 Visualizer) نشان می دهد که میزان افزایش جمعیت بیماران که در آبان ماه از حدود 280 هزار نفر به 330 هزار نفر در آذر افزایش یافته، به کمتر از 184 هزار نفر در دی ماه کاهش یافته بود و مجدداً در بهمن ماه به 208 هزار نفر افزایش یافته است.

صندلی ایران در میزان فوت و بهبودی کرونا، مقایسه فرایند رشد ویروس

با ما همراه باشید و درباره وبلاگ هیچکس بیشتر بدانید.

دهقانی گفت: به طور متوسط روزانه در آبان حدود 9400 نفر و در آذرماه حدود 11000 نفر، در دی 6100 نفر و در بهمن 6930 نفر به جمع مبتلایان اضافه شده است. بدین ترتیب میزان متوسط رشد روزانه مبتلایان کشور که در آبان 1.41 درصد، آذرماه 1.13 درصد، در دی ماه به 0.49 درصد کاهش یافته بود در بهمن ماه با 0.5 درصد تقریباً ثابت مانده است. این در حالی است که میزان متوسط رشد روزانه بیماری در دی ماه به کمترین میزان خود از ابتدای شیوع بیماری در کشور رسیده و انتظار می رفت این نرخ کاهشی در بهمن نیز ادامه داشته باشد.

وی افزود: ایران از نظر میزان متوسط رشد بیماری در میان کشورهای همزمان (13 کشور همزمان در انتشار کووید -19: چین، روسیه، ترکیه، برزیل، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، ایران، کانادا، انگلیس، آلمان، پاکستان و ایتالیا) در صندلی ششم قرار گرفته است.

دهقانی گفت: تقریباً ثابت ماندن میزان رشد متوسط روزانه بیماری کشور در میزان 0.5 درصد در بهمن در حالی است که این میزان برای همه 13 کشور همزمان فرایند کاهشی داشته است به طوری که کشورهای انگلیس (از 1.79 درصد به 0.55 درصد)، کانادا (1.17 درصد به 0.51 درصد)، آلمان (از 1.05 درصد به 0.46 درصد) و آمریکا (از 1.03 درصد به 0.47 درصد) در دی نسبت به بهمن کاهش یافته اند.

وی افزود: آنالیز ها نشان می دهد که ایران در میان 29 کشور دنیا با جمعیت مبتلای بالا (بیش از 600 هزار نفر) از نظر میزان متوسط رشد روزانه شیوع بیماری در دی ماه در صندلی 21 بود که به صندلی 14 در بهمن رسیده است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم دنیا اسلام (ISC) ادامه داد: آنالیز ها نشان می دهد که میزان افزایش جمعیت فوتی در آبان ماه از حدود 12500 نفر به 9700 نفر در آذر کاهش یافته، به کمتر از 3300 نفر در دی ماه کاهش یافته بود و مجدداً در بهمن ماه به 2300 نفر کاهش یافته است.

وی افزود: بدین ترتیب، به طور متوسط روزانه در آبان حدود 415 نفر و در آذرماه حدود 320 نفر، در دی 110 نفر و در بهمن 76 نفر فوتی وجود داشته است. خوشبختانه فرایند کاهشی میزان متوسط رشد فوتی روزانه آبان 1.13 درصد، آذرماه 0.67 درصد و در دی ماه 0.21 درصد ادامه یافته و در بهمن ماه به 0.14 درصد رسیده است که کمترین میزان متوسط نرخ رشد فوتی در کشور از ابتدای شیوع بیماری است.

دهقانی گفت: بدین ترتیب ایران از نظر میزان متوسط رشد فوتی در میان کشورهای همزمان در صندلی آخر و قبل از چین با 0.01 درصد قرارگرفته است.

سرپرست ISC گفت: همچنین، ایران از نظر شاخص متوسط میزان فوتی روزانه در میان 29 کشور (جمعیت مبتلای بالای 600 هزار نفر) در دی در صندلی 23 قرار داشت که در بهمن ماه در صندلی 27 قرار گرفته است. کشورهای هند 0.08 درصد و عراق با 0.07 درصد بعد از ایران قرار دارند.

وی گفت: از این رو، کوشش و زحمات و برنامه ریزی های اجرا شده توسط دست اندرکاران نظام سلامت و نیز رعایت شیوه نامه های بهداشتی توسط مردم عزیز قابل تقدیر و تشکر است. قطعاً تداوم و استمرار برنامه های اعلام شده توسط ستاد ملی کرونا و بخصوص رعایت مصوبات و شیوه نامه های بهداشتی موجب کاهش تدریجی شیوع بیماری در کشور خواهد بود.

دهقانی ادامه داد: نمودار 1 فرایند شیوع بیماری در کشورهای همزمان که تا سرانجام بهمن ماه با جمعیت بیماران کمتر از 3 میلیون نفر هستند را نشان می دهد. محور افقی بیانگر روز و در واقع آمار نشان داده شده مربوط به 6 ماه اخیر (اول شهریور الی آخر بهمن ماه) و محور عمودی جمعیت بیماران است.

در نمودار 1 این کشورها به ترتیب عبارت از ایتالیا، ترکیه، آلمان، ایران، کانادا، پاکستان و چین بوده و همان طور که در نمودار مشاهده می گردد کماکان فرایند افزایشی شیوع بیماری برای کشورهای ایتالیا، ترکیه، آلمان و ایران با شتاب متفاوتی ادامه دارد.

نتایج و آمار در سامانه کووید -19 به همراه تحلیل مربوط به 13 کشور همزمان (کشورهایی که انتشار بیماری در آنها تقریباً به طور همزمان پدید آمد) در ادامه آمده است.

نمودار شماره 2 فرایند تغییرات نرخ متوسط رشد بیماری روزانه برای 6 ماه گذشته در کشورهای همزمان با جمعیت زیر 3 میلیون مبتلا را نشان می دهد. همان طور که ملاحظه می گردد علیرغم فراز و نشیب های نسبتاً زیاد، میزان تغییرات نرخ متوسط رشد بیماری در بیشتر کشورها این فرایند در دی و بهمن ماه فرایند نسبتاً کاهشی داشته است.

دهقانی گفت: به منظور تجزیه و تحلیل آماری و دستیابی به نتایج بهتر، با استفاده از اطلاعات مستخرج از سامانه کووید -19 مربوط به 13 کشور همزمان در طول 11 ماه گذشته آمار مربوطه در جدول 1 نشان داده شده است. در این جدول میزان متوسط رشد روزانه بیماری در هر ماه محاسبه و تمام مقادیر محاسبه شده در بهمن ماه به ترتیب صعودی مرتب شده است.

وی ادامه داد: میزان نرخ رشد متوسط در واقع متوسط گیری متحرک بر روی بازه های زمانی ماهانه بوده است و در نتیجه اعداد به دست آمده قابل اعتماد است و با مقایسه این شاخص می توان به عملکرد کشورها در کنترل فرایند انتشار بیماری و نیز مقابله با بیماری پی برد.

سرپرست ISC افزود: همان طور که ملاحظه می گردد، در بهمن ماه کشورهای اسپانیا با 0.93 درصد، فرانسه 0.62 درصد، انگلیس با 0.55 درصد، برزیل 0.53 درصد، کانادا با 0.51 درصد و ایران 0.5 درصد بیشترین میزان نرخ متوسط رشد روزانه شیوع بیماری را داشته اند و سایر کشورها دارای نرخ رشد متوسط روزانه زیر 0.48 درصد بوده اند.

دهقانی گفت: مقایسه عملکرد کشورها در دی و بهمن نشان می دهد که ایران با افزایش اندک متوسط نرخ رشد روزانه بیماری از 0.49 درصد به 0.5 درصد در مقایسه با سایر کشورهای همزمان روبرو بوده است. کشورهای انگلیس (از 1.79 درصد به 0.55 درصد)، کانادا (1.17 درصد به 0.51 درصد)، آلمان (از 1.05 درصد به 0.46 درصد) و آمریکا (از 1.03 درصد به 0.47 درصد) در دی نسبت به بهمن کاهش یافته اند. با این حال ایران از نظر میزان متوسط رشد روزانه مبتلای بیماری در میان 13 کشور همزمان در صندلی 6 قرار گرفته است.

جدول 1: آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید -19 متوسط نرخ رشد روزانه شیوع بیماری (درصد) در 11 ماه گذشته در 13 کشور همزمان (کشورهای همزمان در شیوع بیماری)

سرپرست ISC گفت: جدول 2 میزان نرخ رشد متوسط روزانه بهبودی 13 کشور همزمان را در 11 ماه گذشته نشان می دهد. گفتنی است تمام مقادیر محاسبه شده در بهمن ماه به ترتیب صعودی مرتب شده اند. همان طور که از جدول 2 پیداست، میزان متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی دنیا در دی ماه به 0.83 درصد بوده که در بهمن ماه 0.72 درصد کاهش یافته است.

صندلی 8 ایران میزان متوسط نرخ رشد بهبودی در بهمن ماه

وی افزود: برای ایران نیز میزان متوسط نرخ رشد بهبودی در دی ماه 0.83 درصد بود که به 0.53 درصد کاهش یافته است. در بهمن ماه متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی کشورهای انگلیس 1.36 درصد، ایتالیا 0.84 درصد و آمریکا 0.79 درصد بوده است که در میان 13 کشور همزمان ایران صندلی 8 را داشته است.

دهقانی افزود: البته باید توجه داشت متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی علاوه بر اینکه تابعی از میزان رشد و انتشار بیماری است، تابعی از مسایلی نظیر طول درمان استاندارد برای ترخیص بیمار، ظرفیت پذیرش بیمار و امکانات بهداشتی کشورها نیز بوده و نمی توان انتظار داشت که متناسب با افزایش بیماران با همان نرخ میزان بهبودی افزایش یابد. با این حال میزان کوچک بودن متوسط رشد روزانه انتشار بیماری و بزرگتر بودن متوسط رشد بهبودی نشانه کنترل و مقابله و سرکوب بیماری خواهد بود.

جدول 2: آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید -19 متوسط نرخ رشد بهبودی روزانه (درصد) در 11 ماه گذشته در 13 کشور همزمان (کشورهای همزمان در شیوع بیماری)

دهقانی گفت: نمودار 3 مقایسه میزان فوتی کشورهای همزمان با میزان جمعیت فوتی کمتر از 100 هزار نفر و بیش از 20 هزار را نشان می دهد. کشورهای آمریکا با بیش از 500 هزار، برزیل بیش از 240 هزار نفر، انگلیس با 120 و ایتالیا با بیش از 95 هزار فوتی تا آخر بهمن ماه در میان کشورهای همزمان بیشترین فوتی را دارند و در این نمودار ظاهر نشده اند.

وی گفت: کشورهای فرانسه، روسیه، آلمان، اسپانیا و ایران به ترتیب تا بهمن ماه بیشترین فوتی را داشته اند. کاهش شیب و فرایند فوتی ایران در دو ماه دی و بهمن ماه کاملاً از نمودار مشهود بوده به طوری که میزان فوتی کشورهای روسیه، آلمان و اسپانیا از میزان فوتی ایران بیشتر شده و برای این کشورها با شیب نسبتاً بالایی این فرایند ادامه دارد. به طور خاص افزایش شیب کشورهای فرانسه، روسیه و آلمان در بهمن ماه به طور کامل مشهود است.

وی ادامه داد: جدول 3 میزان نرخ رشد متوسط روزانه فوتی 13 کشور همزمان را در 11 ماه گذشته نشان می دهد. گفتنی است تمام مقادیر محاسبه شده در بهمن ماه به ترتیب صعودی مرتب شده اند.

دهقانی افزود: همان طور که از جدول 3 پیداست میزان متوسط رشد روزانه فوتی دنیا از 0.66 درصد در دی ماه به 0.58 درصد کاهش یافته است. در ایران نیز میزان متوسط نرخ رشد روزانه فوتی در دی ماه از 0.21 درصد به 0.14 درصد در بهمن کاهش یافته است. این میزان نرخ رشد فوتی در طول یک سال گذشته کمترین میزان ممکن بوده است.

وی گفت: گفتنی است که ایران با متوسط نرخ رشد فوتی روزانه 0.14 درصد در بهمن ماه در سرانجامی جدول کشورهای همزمان قرار گرفته است. بعد از ایران کشور چین با متوسط نرخ رشد فوتی روزانه 0.01 درصد قرار گرفته است.

جدول 3: آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید -19 متوسط نرخ روزانه فوتی (درصد) روزانه در 11 ماه گذشته در 13 کشور همزمان (کشورهای همزمان در شیوع بیماری)

وی افزود: نمودار 4، میزان متوسط نرخ رشد روزانه شیوع بیماری، متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی و نیز متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ایران را در ماه های گذشته نشان می دهد. کاهش میزان متوسط نرخ فوتی روزانه بیماری به 0.14 درصد در بهمن ماه در طول کل زمان یک ساله شیوع بیماری در کشور به عنوان رکوردی بی نظیر ثبت خواهد شد. با اینحال میزان متوسط رشد شیوع بیماری از 0.49 درصد در دی ماه به 0.5 درصد در بهمن نگرانی افزایش مجدد شیوع بیماری در آینده را دارد.

جدول 4 مشخصات آماری کشورهای دنیا با بیش از 600 هزار بیمار مبتلا به ویروس کووید- 19 تا سرانجام بهمن ماه 99 را نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می گردد، در دنیا 29 کشور دارای جمیت بیماران بیش از 600 هزار نفر است

دهقانی تاکید نمود: میزان کل جمعیت بیماران در دنیا با افزایش حدود 20 میلیون نفر از 77 میلیون نفر در آذر به بیش از 96 میلیون نفر در دی و سپس با افزایش 14 میلیون نفر به بیش از 110 میلیون تا آخر بهمن ماه رسیده است. به طور متوسط در دی ماه، روزانه حدود 650 هزار نفر و در بهمن ماه روزانه بیش 450 هزار نفر به میزان مبتلایان دنیا اضافه شده است.

وی ادامه داد: میزان متوسط نرخ رشد روزانه دنیا در دی ماه از 0.76 درصد به 0.46 درصد کاهش یافته است. اگر همین فرایند ادامه داشته باشد پیش بینی می گردد در سرانجام اسفند ماه جمعیت بیماران در کل دنیا به بیش از 127 میلیون خواهد رسید.

سرپرست ISC گفت: در دی ماه، ایران با بیش از 1 میلیون و 340 هزار نفر مبتلا در صندلی 16 دنیا قرار داشت که در سرانجام بهمن ماه با 1 میلیون و 550 هزار نفر در صندلی 15 قرار گرفته است. همچنین در دی ماه با نرخ رشد متوسط روزانه مبتلایان 0.49 درصد در صندلی 21 بود که در بهمن ماه با نرخ رشد متوسط روزانه 0.5 در صندلی 14 قرار گرفته است.

وی افزود: میزان کل جمعیت فوتی در دنیا با افزایش حدود 365 هزار نفر در دی ماه از 1 میلیون و 700 هزار نفر میلیون نفر در سرانجام دی به 2 میلیون و 50 هزار نفر و نیز با افزایش 387 هزار نفر فوتی در سرانجام بهمن ماه به بیش از 2 میلیون و 450 هزار نفر رسیده است. بنابراین، به طور متوسط در دی ماه روزانه حدود 12 هزار نفر و در بهمن ماه روزانه حدود 13 هزار نفر فوتی دنیا وجود داشته است.

دهقانی یادآور شد: ایران با متوسط نرخ رشد روزانه فوتی 0.21 درصد در دی ماه در صندلی 23 دنیا قرار داشت که در بهمن با کاهش نرخ رشد فوتی روزانه به 0.14 درصد به صندلی 27 یعنی سرانجامی جدول انتقال یافته است. گفتنی است که ایران در آذر ماه از نظر رشد متوسط روزانه مبتلایان در صندلی دهم و از نظر متوسط نرخ رشد روزانه فوتی در صندلی هشتم دنیا قرار داشت.

جدول 4: آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید -19: متوسط نرخ رشد روزانه، متوسط نرخ رشد روزانه فوتی و آمار تجمعی مبتلایان تا آخر بهمن ماه برای کشورهای با جمعیت مبتلای بیش از 600 هزار نفر

پایگاه استنادی علوم دنیا اسلام (ISC)، جهت تسریع فرایند اطلاع رسانی در زمینه یافته های جدید علمی در خصوص ویروس کووید -19 و یاری به پژوهشگران، سیاست گذاران حوزه سلامت و عموم مردم و نیز پاسخ دهی مطلوب به همه گیری دنیای، سامانه نماگرکووید -19 (ISC COVID-19 Visualizer) را از ابتدای بروز بیماری راه اندازی نموده است.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 18 فروردین 1400 بروزرسانی: 18 فروردین 1400 گردآورنده: russiaro.ir شناسه مطلب: 1851

به "صندلی ایران در میزان فوت و بهبودی کرونا، مقایسه فرایند رشد ویروس" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "صندلی ایران در میزان فوت و بهبودی کرونا، مقایسه فرایند رشد ویروس"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید